Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ nhật - 08/05/2022 23:14
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của chi bộ là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 

Thành lập tổ công tác tham gia sinh hoạt chi bộ

 

Đảng bộ huyện Sông Hinh hiện có 28 tổ chức cơ sở, trong đó có 17 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở, 186 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (trong đó có 75 chi bộ thôn, buôn, khu phố) với 2.940 đảng viên. Thời gian qua, việc sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là khi chưa phân công cán bộ các cấp về tham dự, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, nhiều đảng viên vắng sinh hoạt hoặc không tham gia phát biểu trong nhiều kỳ sinh hoạt…

 

Thực hiện Kết luận 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X); Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn 01-HD/TU, ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung đáng giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch phân công cán bộ và thành lập các tổ công tác gồm lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy tham dự, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà tập trung là chi bộ thôn, buôn, khu phố. Chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Chỉ đạo các chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng để cán bộ và tổ công tác đột xuất về dự sinh hoạt. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Cung cấp thông tin phục vụ sinh hoạt hàng tháng và hướng dẫn để cán bộ dự sinh hoạt chi bộ nắm vững yêu cầu, từ đó có định hướng, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời kiểm tra, giám sát tốt việc chấp hành, tham dự sinh hoạt chi bộ của cán bộ được phân công theo kế hoạch đề ra.

 

Qua tham dự sinh hoạt chi bộ, nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh khâu chuẩn bị nội dung và công tác điều hành buổi sinh hoạt; tham gia nhận xét, đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt; hướng dẫn cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên tại chi bộ; hướng dẫn chọn nội dung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; kịp thời cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và phổ biến, làm rõ các chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến chi bộ. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy các biện pháp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến, khắc phục được nhiều hạn chế trước đây, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 

Quyết tâm cao và hành động quyết liệt

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có rất nhiều điểm mới, trên khía cạnh về yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài những nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trong thời gian tới, các chi bộ cần tập trung thực hiện tốt ba yêu cầu sau.

 

Một là, từ Đại hội XIII của Đảng tinh thần phê bình và tự phê bình đã được nâng lên thành nguyên tắc của Đảng. Mọi đảng viên đều phải chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng. Đặc biệt là việc tự soi, tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Từ đó phấn đấu, rèn luyện, học tập, nỗ lực cố gắng hoàn thiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để ngày càng tiến bộ.

 

Hai là việc đưa giám sát trong chi bộ thành hoạt động thường xuyên với phạm vi và yêu cầu cao hơn. Bác Hồ từng dạy “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Vì thế, đảng viên ngoài vai trò là một công dân tốt, còn phải xông pha trong mọi lĩnh vực, mẫu mực trên mọi phương diện. Tai của dân đã thính, mắt của dân đã tinh, thời nay còn có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thì mọi hành vi, cử chỉ, việc làm của cán bộ, đảng viên càng không thể qua được, nếu mình không chuẩn mực, nếu mình còn sai phạm. Vì lẽ đó, cấp ủy chi bộ sát dân, gần dân, lắng nghe thấu hiểu lòng dân và giám sát tốt mọi hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, qua đó thấy hay thì phát huy, thấy xấu thì chỉnh sửa là để làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ yêu cầu cán bộ, đảng viên ta phải “tròn vai, thuộc bài”. Đảng viên dù ở môi trường nào đều có vị trí, vai trò, nhiệm vụ nhất định, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước thì yêu cầu này càng cao. Vì thế, trong chương trình, kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đều đưa nội dung giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên cùng cấp, của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý để tăng cường vai trò lãnh đạo ở khía cạnh này, điều đó rất cần thiết.

 

Ba là chú trọng thực hiện sinh hoạt chuyên đề để tháo gỡ những nổi cộm, bức xúc trong dân. Một số chi bộ thôn, buôn vẫn bàn mãi một nội dung mà chưa giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân chính là chưa xác định sát, đúng nhiệm vụ, chưa phân công cụ thể cho đảng viên và chưa giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dân. Do đó, cần thiết phải nâng lên thành nội dung sinh hoạt chuyên đề để tập trung tháo gỡ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phải được xác định từ đầu năm, từ đó xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát đánh giá mọi yếu tố liên quan đến thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, khả năng, điều kiện, nguồn lực, kể cả nguồn lực bên ngoài của chi bộ, từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu, phân công cụ thể, xác định rõ lộ trình, giám sát chặt chẽ để tập trung tháo gỡ một cách thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt theo tinh thần chọn đúng việc, phân công đúng người, tháo gỡ từng bước thì những nổi cộm, bức xúc, những vấn đề gai góc cần quan tâm của chi bộ sẽ được giải quyết. Đây chính là thước đo, là chỉ số tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

 

Với tinh thần mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm cao và hành động quyết liệt của các cấp ủy chi bộ, chắc chắn chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, làm nền tảng cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng ở cơ sở.

 

NGUYỄN CHÍ HIỀN

Phó Bí thư Huyện ủy Sông Hinh

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp