Cùng vào cuộc cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Thứ sáu - 23/07/2021 13:25
Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 2021
Cùng vào cuộc cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 2021 và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Nhằm thực hiện tốt theo phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung góp phần đẩy mạnh CCHC.

 

Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy

 

Theo UBND tỉnh, trong khi chờ Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở đánh giá thực trạng trong thời gian qua và yêu cầu công tác CCHC của tỉnh trong thời gian đến, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh năm 2021.

 

Kế hoạch xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ CCHC toàn diện trên cả 6 nội dung cải cách, đồng thời xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm và kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Tính đến tháng 6, UBND tỉnh đã hoàn thành 36/54 nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt tỉ lệ gần 67%.

 

Ông Đinh Công Thạch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết: Ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện đã quán triệt các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả CCHC, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu. Qua đó cùng với tỉnh cải thiện chỉ số CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An Lê Xuân Ngọ, 6 tháng đầu năm,Tuy An đã thực hiện tốt công tác CCHC và đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm thực hiện tốt.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận: Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

 

Cùng với việc ban hành nhiều quyết định công bố thủ tục hành chính và danh mục theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cập nhật và thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiến hành phân quyền quản trị trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống tiếp nhận, phản ánh kiến nghị và quản trị Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan của tỉnh đảm bảo tinh gọn, đúng quy định. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác, phục vụ tốt trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn duy trì thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị các nội dung có liên quan để bố trí tổ chức các lớp học theo hình thức trực tuyến. Đồng thời tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan hành chính về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

 

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp

 

TP Tuy Hòa xin lỗi tổ chức, cá nhân vì trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính

 

Thực hiện Quyết định 21 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn trên địa bàn tỉnh; trong 6 tháng đầu năm nay, cùng với triển khai thực hiện, giải quyết tốt thủ tục hành chính, nhất là ở lĩnh vực đất đai, TP Tuy Hòa đã ban hành 457 thư xin lỗi trong việc trễ hạn.

 

Riêng lĩnh vực xây dựng đã ban hành 115 thư xin lỗi vì trễ hạn. Qua đó góp phần nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác CCHC của thành phố.

 

                                            PHONG NHÃ

 Theo bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 của Bộ Nội vụ, chỉ số CCHC của Phú Yên sụt giảm đáng kể. Chính vì vậy, tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả trong năm 2021. 

 

Theo UBND tỉnh, nhiệm vụ quan trọng nhất từ đây đến cuối năm là ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; Quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh Phú Yên.

 

Đồng thời ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030 để chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nội dung và nhiệm vụ công tác CCHC của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi giải quyết TTHC sai sót, trễ hạn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng. Đưa các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc vào tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp.

 

“Thời gian tiếp theo, yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, địa phương theo quy định; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra; tổ chức nghiêm túc và đúng quy định các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức của tỉnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện Chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở để tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, đồng chí Trần Hữu Thế cho biết.

 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để kịp thời tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đầy đủ, thông suốt và thuận lợi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

PHẠM THÙY

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây