Sông Cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ ba - 28/02/2023 21:51
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Thị ủy, UBND TX Sông Cầu quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Thị ủy, UBND TX Sông Cầu quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt.

 

Trao đổi với Báo Phú Yên về công tác này, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy cho biết:

 

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã tại Bộ phận một cửa (BPMC) tiếp nhận, trả kết quả và công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã. Việc tiếp nhận, giải quyết kết quả hồ sơ TTHC được thực hiện đúng quy định; kết quả giải quyết TTHC được cập nhật trên Cổng dịch vụ công trực tuyến...

 

Ông Phan Trần Vạn Huy

* Ông cho biết những kết quả nổi bật về CCHC trong năm qua?

 

- Từ năm 2022 đến nay, TX Sông Cầu đã tiếp nhận và giải quyết 351 hồ sơ TTHC mức độ 4; xây dựng các video hướng dẫn tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân; đổi mới và thường xuyên tiến hành lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của người dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC.

 

UBND thị xã cũng đã thực hiện việc đưa cơ quan ngành dọc vào làm việc tại BPMC (cơ quan Bảo hiểm xã hội TX Sông Cầu); chuyển công chức BPMC phường Xuân Phú đến làm việc tại BPMC thị xã để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo chủ trương mỗi địa bàn hành chính cấp xã chỉ có một BPMC nhưng không làm thay đổi, ảnh hưởng đến thẩm quyền giải quyết TTHC.

 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hỗ trợ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các cấp, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

 

* Công tác cải cách TTHC trên địa bàn thị xã còn những hạn chế và tồn tại nào?

 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC trên địa bàn TX Sông Cầu vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là, việc phối hợp liên thông giải quyết hồ sơ TTHC tại một số cơ quan, đơn vị chưa tốt. Hiện vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng. Nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn nhưng không thông báo lý do và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư theo hướng một cửa liên thông hiện đại, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Việc giải quyết TTHC mức độ 3, 4 đã được triển khai nhưng rất ít trường hợp nộp theo hình thức này mà chủ yếu do đội ngũ công chức BPMC hỗ trợ nộp cho tổ chức, cá nhân. Bảng niêm yết TTHC được công khai đầy đủ và cập nhật khi có sự thay đổi, bổ sung, tuy nhiên người dân, doanh nghiệp ít chủ động tra cứu mà chủ yếu đề nghị công chức BPMC hướng dẫn khi liên hệ giải quyết TTHC. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác cải cách TTHC, nhất là công tác kiểm soát TTHC. Việc kiểm tra, rà soát các TTHC tiến hành chưa thường xuyên. TTHC có tiến hành rà soát nhưng không có thủ tục nào có kiến nghị, cắt giảm về thời gian cũng như thành phần hồ sơ. Các cơ quan có liên quan cũng chưa chủ động đề xuất, tham mưu UBND thị xã các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác CCHC…

 

* Vậy TX Sông Cầu có giải pháp gì để nâng cao chất lượng CCHC, thưa ông?

 

- Năm 2023, TX Sông Cầu tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 2021-2025 của thị xã; Kế hoạch của thị ủy, UBND thị xã về nâng cao hiệu quả CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức toàn thị xã để có thái độ tích cực và nhận thức đầy đủ, rõ ràng về việc đẩy mạnh CCHC trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phù hợp với tình hình thực tế của thị xã, tiến hành việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC tại BPMC thị xã và BPMC của UBND các phường, xã.

 

Đồng thời tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản mới ban hành; tiến hành rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, cập nhật đầy đủ TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho các đối tượng theo quy định. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành các cơ quan hành chính nhà nước…

 

* Xin cảm ơn ông!

 

PHẠM THÙY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp