Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Thứ ba - 07/09/2021 05:50
Đảng xác định, kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Đảng xác định, kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Báo cáo từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt được những kết quả quan trọng; hoàn thành các nhiệm vụ do BTV, Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Trung ương giao.

 

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát

 

Đồng chí Đặng Lê Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Thời gian qua, tập thể UBKT Tỉnh ủy khóa XVII đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là: Tham mưu, đề xuất ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; chủ động tham mưu cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm tập trung những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và một số nội dung dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT các cấp theo Điều 32 Điều lệ Đảng cơ bản kịp thời…

 

Về công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra, tiến hành giám sát các tổ chức, đơn vị. Kiểm tra, tham mưu BTV Tỉnh ủy xử lý các đơn thư của đảng viên, công dân phản ánh tố cáo các tổ chức đảng, đảng viên.

 

Thực hiện theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên là cấp ủy viên, kết luận có vi phạm phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 6 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức đảng (1 tổ chức đang kiểm tra), xem xét kết luận 1 tổ chức đảng vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ dự trữ (đảng phí được trích), kiến nghị, yêu cầu xử lý, thu hồi số tiền trên 300 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 3 đảng viên, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 5 đảng viên, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 4; đình chỉ sinh hoạt đảng 5 trường hợp.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại 58 đơn, trong đó, chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 26 đơn, xếp lưu 28 đơn, đang xử lý 4 đơn). Hiện UBKT đang xem xét, giải quyết 1 trường hợp liên quan đến nhân sự bầu cử; khảo sát, nắm tình hình đơn thư phản ánh 3 trường hợp thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát cấp huyện và cơ sở, từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra chấp hành với 74 tổ chức đảng, 31 đảng viên và giám sát chuyên đề 69 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 35 đảng viên, qua kiểm tra, kết luận có 28 trường hợp có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 25 trường hợp. Kiểm tra 28 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 32 tổ chức đảng (1 tổ chức đảng vi phạm, đã kiến nghị thu hồi trên 9 triệu đồng). Giám sát 33 tổ chức đảng và 27 đảng viên; tiếp nhận 105 đơn thư tố cáo, phản ánh đảng viên…

 

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành lỷ luật 33 đảng viên, các hình thức: khiển trách 26 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên, hình thức: khiển trách 1 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt đảng và đình chỉ sinh hoat cấp ủy 8 trường hợp.

 

Nâng cao kỷ luật, sức mạnh của Đảng

 

Tại buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với tập thể UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh và nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời.

 

Do đó, việc thực hiện đúng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là hết sức quan trọng trong xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian đến, BTV Tỉnh ủy lưu ý UBKT Tỉnh ủy một số nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó chú trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, nhất là các đảng viên giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị tỉnh. Việc kiểm tra, giám sát cần đề cao tính phòng ngừa, giáo dục, răn đe, và gắn kết chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Trên cơ sở Quy chế làm việc của UBKT Trung ương, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy kịp thời rà soát, tham mưu BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy kịp thời điều chỉnh Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung liên quan đảm bảo phù hợp, đồng bộ, hiệu quả.

 

Tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đối với những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, UBKT Tỉnh ủy theo dõi, rà soát để tham mưu xử lý dứt điểm.

 

Chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm và cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh hoặc những vấn đề dư luận quan tâm, báo chí phản ánh.

 

Xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm khi được cơ quan có thẩm quyền chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt quy định cung cấp thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy theo đúng quy định. 

 

Kiểm tra, giám sát không chỉ là chỉ ra cái sai, xử lý những đảng viên, cán bộ không gương mẫu, vi phạm, mà quan trọng hơn, công tác kiểm tra giám sát là để góp phần đưa những chủ trương, chính sách đúng của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn một cách đúng đắn, hiệu quả, để phục vụ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm tra giám sát giúp tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phát hiện những cái chưa đúng, chưa phù hợp để kịp thời sửa chữa, khắc phục, hạn chế được những sai phạm nghiêm trọng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương

 

TRẦN QUỚI

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây