Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX): Quyết sách đột phá trong công tác cán bộ

Thứ năm - 22/07/2021 16:01
Gần 20 năm qua, Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn đang khẳng định đây là một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược quan trọng, lâu dài
Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX): Quyết sách đột phá trong công tác cán bộ

Gần 20 năm qua, Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn đang khẳng định đây là một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược quan trọng, lâu dài, tạo bước đột phá cho sự phát triển, nhất là trong công tác lãnh đạo và điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Luân chuyển để thay đổi

 

Với tôi, hơn 20 năm qua Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến nay vẫn là một quyết sách cực kỳ quan trọng, mang tính thời sự và còn nguyên giá trị về công tác tổ chức và cán bộ của Đảng.

Ngày 5/11/2002, Huyện ủy Sông Hinh ban hành Kế hoạch 24-KH/HU về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý trên địa bàn huyện, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, bồi dưỡng và thử thách, nhất là cán bộ trẻ có nhiều triển vọng; giúp cán bộ trưởng thành, vững vàng hơn, tích lũy được kiến thức và năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Khi Kế hoạch 24-KH/HU được ban hành, cán bộ đảng viên trong toàn huyện rất quan tâm, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của huyện.

 

Thời điểm đó, trên cương vị Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Hinh, tôi vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn là cán bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar (tháng 5/2003). Đó là một xã nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân số đông, diện tích đất canh tác lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nội bộ đảng, chính quyền của xã mất đoàn kết trầm trọng, công việc trì trệ, nhiều đơn thư khiếu nại về đất đai, tình hình an ninh trật tự phức tạp.

 

Với tâm thế dù bất cứ hoàn cảnh, điều kiện khó khăn nào cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đã xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện ngay. Đó là phải quy tụ được đội ngũ cán bộ, xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ Đảng và trong đội ngũ cán bộ của xã. Củng cố kiện toàn lại cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã, giải quyết vấn đề tư tưởng cục bộ địa phương, bảo thủ, trì trệ; xây dựng quy chế làm việc cụ thể, có sự phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng trong điều hành, giải quyết công việc. Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của xã phù hợp với năng lực thực tiễn; chú trọng về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới. Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Ban hành nghị quyết chuyên đề của đảng ủy về công tác tổ chức và cán bộ; nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng của địa phương…

 

Nhiều chuyển biến tích cực

 

Qua 6 tháng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, cán bộ, đảng viên của xã đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực trên mọi lĩnh vực. Các cuộc họp trong cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ tính dân chủ, thẳng thắn, dám nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại và có kế hoạch khắc phục cụ thể. Vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy được khẳng định rõ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ đó, từ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2003), đến năm 2005, Đảng bộ xã Ea Bar được huyện ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo động lực, là cơ sở phát huy trong những năm sau này.

 

Những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình được điều động, luân chuyển về cơ sở công tác, đó là:

 

Một là, người lãnh đạo đứng đầu với cương vị là bí thư đảng ủy xã phải thực sự là trung tâm đoàn kết, đoàn kết từ trong nội bộ Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Phải quy tụ được đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải phù hợp với tình hình thực tế, công tâm, dân chủ, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao trong đảng ủy.

 

Hai là, việc xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy phải kịp thời, có sự phân công rõ ràng, cụ thể, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm với quyền hạn của tập thể và mỗi cá nhân. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng ủy phải bám sát quy chế làm việc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

 

Ba là, với những xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, chính quyền. Chia sẻ, động viên kịp thời những khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên nắm thông tin dư luận xã hội, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để xử lý kịp thời. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các già làng, người có uy tín ở các thôn, buôn. Tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bốn là, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời lợi ích của người dân đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Năm là, luôn chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn giúp đỡ tận tình đối với cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ cống hiến, trưởng thành, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ kế cận, đảm bảo có đủ nguồn nhân lực cán bộ phục vụ lâu dài ở địa phương.

 

Trong các nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh đã triển khai, thực hiện tốt về công quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện. Từ năm 2003 đến nay, huyện đã luân chuyển 36 cán bộ lãnh đạo từ các ban xây dựng Đảng, trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể của huyện về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nhiều cán bộ luân chuyển có điều kiện để rèn luyện, thử thách, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng, kiện toàn, cũng cố hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh.

 

Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta xác định rất rõ quan điểm: công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức phải luôn gắn với công tác tổ chức và cán bộ. Bất cứ ở thời kỳ nào, giai đoạn nào, công tác tổ chức và cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, giáo dục và rèn luyện. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn là một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược quan trọng, lâu dài trong công tác tổ chức cán bộ từ trung ương đến địa phương.

 

PHAN THANH QUYỀN

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Hinh

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây