Học tập chuyên đề Học và làm theo gương Bác năm 2020

Chủ nhật - 12/04/2020 01:43
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.
Học tập chuyên đề Học và làm theo gương Bác năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng loạt triển khai

 

Ngoài chú trọng công tác quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ nên quan tâm xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác gắn với nội dung chuyên đề năm 2020, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tháng 3 vừa qua, Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của công ty. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem băng ghi hình GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Theo ông Trần Lý, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cũng là nội dung, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. “Sau hội nghị, Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”, ông Lý cho hay.

 

Theo Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh, đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc khối đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

 

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại

 

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 125. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã có Hướng dẫn 80 về học tập chuyên đề năm 2020, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp; Quy định 4511-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từng chi bộ và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Nội dung kế hoạch, đăng ký làm theo phải là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2020.

 

Hơn hết, để việc thực hiện chuyên đề năm 2020 đạt hiệu quả tích cực, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quán triệt, triển khai chuyên đề gắn với kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ cần thảo luận, đề ra giải pháp học tập và làm theo gương Bác về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình; chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

 

Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” và phát động các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

 

“Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nội dung chuyên đề bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ông Sự nhấn mạnh.

 

 

Tạo đột phá trong triển khai học tập chuyên đề

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên. Hình thức tổ chức có thể linh hoạt như: hội nghị học tập quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ở các chi đoàn; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Việc học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đoàn và đoàn viên hàng năm.

 

Các cấp bộ Đoàn xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp gắn với xây dựng “Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên trang online “Theo dấu chân Bác”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở trong cơ quan Đoàn các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật”. Chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ Đoàn.

 

KHÁNH HÀ

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây