Nâng cao hiệu quả tuyển dụng, sử dụng biên chế

Thứ năm - 16/12/2021 18:14
Quản lý, sử dụng và tuyển dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Trao đổi với Báo Phú Yên, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:
Nâng cao hiệu quả tuyển dụng, sử dụng biên chế

Quản lý, sử dụng và tuyển dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Trao đổi với Báo Phú Yên, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

 

Đồng chí Trần Hữu Thế

- Tăng cường quản lý, sử dụng và nâng cao hiệu quả tuyển dụng biên chế, số người làm việc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện tinh giản biên chế. Do đó, đội ngũ này cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết các vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

 

* Năm 2021, việc quản lý, sử dụng biên chế công chức (BCCC), số lượng người làm việc được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

 

- BCCC của các cơ quan hành chính nhà nước được giao năm 2021 là 1.882 biên chế, giảm 275 biên chế so với năm 2015. BCCC của các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng đến tháng 6/2021 là 1.701 biên chế. BCCC của các cơ quan hành chính nhà nước chưa sử dụng đến tháng 6/2021 là 181 biên chế.

 

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được phê duyệt năm 2021 là 17.106 người, giảm 2.019 người so với năm 2015.

 

Việc quản lý, sử dụng BCCC, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được quản lý chặt chẽ, không vượt quá số biên chế, số lượng người làm việc được giao hàng năm và đảm bảo số lượng giảm tối thiểu 10% so với năm 2015 theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 115 của Tỉnh ủy. Đồng thời thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định để kịp thời thay cho số giáo viên và viên chức y tế nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy 2 buổi/ngày.

 

* Đồng chí có thể cho biết kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015-2021 và việc xây dựng đề án Vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị, địa phương?

 

- Kết quả tinh giản biên chế của tỉnh tính đến cuối năm 2021 là 806 CBCCVC. Cụ thể, khối đảng, đoàn thể: 27 CBCC (nghỉ hưu trước tuổi: 25 người; thôi việc ngay: 2 người). Khối nhà nước: 779 người (nghỉ hưu trước tuổi: 673 người; thôi việc ngay: 106 người).

 

Thực hiện Nghị định 62 của Chính phủ về vị trí việc làm và BCCC; Nghị định 106 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Trong năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt, sửa đổi, bổ sung các nội dung đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị (bao gồm đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; đề án Vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành: TT-TT, Y tế, NN-PTNT, GD-ĐT, Nội vụ).

 

Công chức xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) giải quyết thủ tục cho người dân (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 diễn ra). Ảnh: THÙY THẢO

 

* Công tác tuyển dụng CCVC nói chung và công chức cấp xã được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Căn cứ vào các quy định của Chính phủ cùng một số văn bản hướng dẫn có liên quan về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về tuyển dụng CCVC. Cụ thể, quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 09 của UBND tỉnh; quy định về tuyển dụng công chức tỉnh; quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh… Theo đó, UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền trong việc tuyển dụng công chức cấp huyện, tỉnh (giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tuyển dụng). UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

 

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua nhiều hình thức, theo từng đối tượng khác nhau. Trong đó, tuyển dụng công chức (thông thường), đối tượng là công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng tại vị trí đăng ký dự tuyển. Tiếp nhận vào làm công chức (kiểm tra, sát hạch đối với CBCC xã, viên chức thành công chức cấp huyện trở lên).

 

Nhìn chung, công tác tổ chức tuyển dụng công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, công khai, minh bạch, khách quan, đối tượng dự tuyển đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm.

 

Đối với tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng viên chức; chủ động trong công tác tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền, nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm thông qua thi tuyển, xét tuyển công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, đã phát hiện một số vị trí tuyển dụng tại một số đơn vị chưa đảm bảo quy định và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

 

* Đồng chí có thể nói rõ hơn về việc tuyển dụng, công tác thi tuyển công chức năm 2021; xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022?

 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 33 về việc thi tuyển công chức tỉnh năm 2021; Kế hoạch 60 của UBND tỉnh về xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022. Theo đó, tỉnh thành lập ban giám sát và hội đồng tuyển dụng của kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức giáo viên; thống nhất chủ trương về việc thuê khoán và giao cho hội đồng xem xét, quyết định chọn đơn vị có chức năng hỗ trợ trong việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển (xây dựng danh mục ôn tập, đề thi, chấm thi...). Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan phối hợp, bám sát các nội dung công việc kịp thời, chủ động tham mưu, triển khai việc tổ chức tuyển dụng CCVC và nâng ngạch công chức theo quy định tại Nghị định 138 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 115 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06 của Bộ trưởng Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng Thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức giáo viên khẩn trương tiến hành việc tổ chức, sớm hoàn thành trong năm 2021.

 

PHẠM THÙY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây